js – 数学运算(取整,取余)

取整

1.取整
//保留整数部分
parseInt(3/2)  // 1
2.向上取整
// 向上取整,有小数就整数部分加1
Math.ceil(3/2)  // 2
3.四舍五入
// 四舍五入
Math.round(3/2)  // 2
4.向下取整
// 向下取整,丢弃小数部分
Math.floor(3/2)  // 1

取余

1.取余
console.log(7%4);  // 3

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注